نوآوری تصمیمی است که ما روی میز شما قرار میدهیم

کمک به بهبود وضعیت کسب و کار شما

ما بهترین ها را برای بهترین ها گزینش میکنیم

ارسال و یا ساخت رزومه برای معرفی به کارفرمایان

توانیاز حلقه مفقوده توان و نیاز صنعت و دانشگاه

گاهی وقتا کار دنبالت میاد

خدمات ما

ماموریت ما

در توانیاز ایجاد ارتباط میان توان و نیاز صنعت و دانشگاه است و در این مسیر ارزشی که خلق میکنیم گزینش بهترین ها برای بهترین هاست

آخرین اخبار

1450

رویدادهای برگزار شده

6

تعداد پروژه های ثبت شده

19

تعداد موقعیت های شغلی ثبت شده

1

تعداد نیاز های فناورانه ثبت شده

همکاران ما